नमुना फारमहरू


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
गा.वि.स /उप महा नपा/ नपाले इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा बैठकमा पेश गर्ने फारम नमुना फारमहरू २०७२/०८/०२ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गा.वि.स /उप महा नपा/ नपाले इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा बैठकमा पेश गर्ने फारम (अनुसूची ५) हेर्न download गर्नुहोस |
मृत्यु दर्ता फारम नमुना फारमहरू सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
व्यक्तिगत घटना दर्ता (पंजीकरण ) को मृत्यु दर्ता फारम हेर्न download गर्नुस
सम्बन्ध विच्छेद विवरण नमुना फारमहरू सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
व्यक्तिगत घटना दर्ता (पंजीकरण ) को सम्बन्ध विच्छेद दर्ता फारम हेर्न download गर्नुस
वसाई सराई फारम नमुना फारमहरू सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
व्यक्तिगत घटना दर्ता (पंजीकरण ) को बसाई सराई दर्ता फारम हेर्न download गर्नुस
विवाह दर्ता फारम नमुना फारमहरू सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
व्यक्तिगत घटना दर्ता (पंजीकरण ) को विवाह दर्ता फारम हेर्न download गर्नुस
जन्म दर्ताको फारम नमुना फारमहरू सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
व्यक्तिगत घटना दर्ता (पंजीकरण ) को जन्म दर्ता फारम हेर्न download गर्नुस
Skip to toolbar