अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व. २०७३/७४ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको संसोधीत योजना नामावली २०७३-१०-०४ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३/७४ निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको बिनियोजित योजना मध्ये संसोधन भएको योजनाको नामावली हेर्न कृपया download गर्नुस |
आ.व २०७३/७४ निवार्चन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम स्वीकृत कार्यक्रमहरुको सुची २०७३-०९-१३ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ निवार्चन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सुनसरी जिल्लामा सन्चाल हुने स्वीकृत कार्यक्रमहरुको सुची download गर्नुस
आ.व २०७३/७४ निवार्चन क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्वीकृत कार्यक्रमहरुको सुची २०७३-०९-१३ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ निवार्चन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सुनसरी जिल्लामा सन्चाल हुने स्वीकृत कार्यक्रमहरुको सुची download गर्नुस
वार्षिक समीक्षा गोष्ठी प्रतिवेदन २०७२/७३ २०७३-०८-०३ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला स्तरीय विकास कार्यक्रमहरुको वार्षिक समीक्षा गोष्ठी प्रगति प्रतिवेदन हेर्न कृपया download गर्नुस
गा.वि.स /उप महा नपा/ नपाले इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा बैठकमा पेश गर्ने फारम २०७२/०८/०२ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
गा.वि.स /उप महा नपा/ नपाले इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा बैठकमा पेश गर्ने फारम (अनुसूची ५) हेर्न download गर्नुहोस |
वार्षिक खरिद योजना २०७३/०७४ २०७३/०४/२७ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला स्तरीय विकास कार्यक्रमहरुको वार्षिक खरिद योजना प्रतिवेदन हेर्न कृपया download गर्नुस
वार्षिक समीक्षा गोष्ठी प्रतिवेदन २०७१/७२ २०७२-०७-२६ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला स्तरीय विकास कार्यक्रमहरुको वार्षिक समीक्षा गोष्ठी प्रगति प्रतिवेदन हेर्न कृपया download गर्नुस
वार्षिक समीक्षा गोष्ठी प्रतिवेदन २०७०/७१ २०७१-०५-२ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला स्तरीय विकास कार्यक्रमहरुको वार्षिक समीक्षा गोष्ठी प्रगति प्रतिवेदन हेर्न कृपया download गर्नुस
आ.व २०७१/७२को लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन २०७२ माघ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व २०७१/७२को लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन हेर्न download गर्नुस
आ.व २०७२/७३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम २०७२-११-२९ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को परिषदबाट पारित वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम हेर्न download गर्नुस
मृत्यु दर्ता फारम सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
व्यक्तिगत घटना दर्ता (पंजीकरण ) को मृत्यु दर्ता फारम हेर्न download गर्नुस
सम्बन्ध विच्छेद विवरण सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
व्यक्तिगत घटना दर्ता (पंजीकरण ) को सम्बन्ध विच्छेद दर्ता फारम हेर्न download गर्नुस
वसाई सराई फारम सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
व्यक्तिगत घटना दर्ता (पंजीकरण ) को बसाई सराई दर्ता फारम हेर्न download गर्नुस
विवाह दर्ता फारम सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
व्यक्तिगत घटना दर्ता (पंजीकरण ) को विवाह दर्ता फारम हेर्न download गर्नुस
जन्म दर्ताको फारम सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
व्यक्तिगत घटना दर्ता (पंजीकरण ) को जन्म दर्ता फारम हेर्न download गर्नुस
जिल्ला यातायात गुरु योजना (DTMP) २०७०-०२-०२ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला प्राविधिक कार्यलयले तयार परेको सुनसरी जिल्लाको District Transportation Master Plan
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन ०७१/७२ २०७२-०७-३० सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक वर्ष २०७१-७२ को जि.वि.स सुनसरीले तयार पारेको सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन ७०/७१ २०७१-०७-३० सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक वर्ष २०७०-७१ को जि.वि.स सुनसरीले तयार पारेको सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन
सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन ०६९/७० २०७०-०७-३० सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आर्थिक वर्ष २०६९-७० को जि.वि.स सुनसरीले तयार पारेको सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन
आ.व २०७०/७१ को लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन २०७१ माघ सूचना विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व २०७०/७१ को लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन हेर्न download गर्नुस

Skip to toolbar