जिल्ला परिषद् वैठक सम्बन्धमा

आगामी आ.वको लागि जिल्ला परिषद सम्बन्धी कुनै काम कारवाही र निर्णय नगर्न, नगराउन मन्त्रालयको परिपत्र 

Skip to toolbar