निवार्चन क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्वीकृत कार्यक्रमहरुको सुची सम्बन्धमा

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ निवार्चन क्षेत्र विकास कार्यक्रम तथा निवार्चन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सुनसरी जिल्लामा सन्चाल हुने स्वीकृत कार्यक्रमहरुको सुची यस websiteको  बजेट तथा कार्यक्रम मा राखिएको जानकारी सम्बन्धित सबैमा गराइन्छ |

Skip to toolbar